مطالب مربوط به تگ Fiscal policy

Fiscal policy

انواع، اهداف و ابزارهای سیاست مالی

منظور از سیاست مالی، مخارج دولت و اخذ مالیات است که بر اقتصاد تاثیر می‌‌گذارند. سران انتخاب‌‌شده‌‌ی کشور باید با سیاست پولی انتخاب شده برای ایجاد رشد اقتصادی سالم هماهنگ باشند. سیاست مالی، اولویت‌‌های قانون‌‌گذاران را نشان می‌‌دهد و همیشه…

مقایسه سیاست پولی با سیاست مالی

سیاست پولی و سیاست مالی تشابهات و تفاوت‌‌هایی دارند که در این مقاله به آن‌‌ها پرداخته می‌‌شود. همچنین به اهداف، انواع و محدودیت‌‌های این سیاست‌‌های اقتصادی و نحوه استفاده از آن‌‌ها در مواجهه با رکود و شرایط متفاوت اقتصادی اشاره خواهد شد.

شرح سیاست پولی، اهداف، انواع و ابزارهای آن

این مقاله به تفسیر سیاست پولی، اهداف و انواع آن می‌‌پردازد و این سیاست را با سیاست مالی مقایسه می‌‌کند. همچنین این مقاله ابزارهای سیاست پولی که بانک‌‌های مرکزی برای مدیریت خزانه خود در اختیار دارند، معرفی خواهد کرد. 

سیاست مالی چیست؟

اگر جزء آن‌دسته از افرادی هستید که اخبار و مطالب اقتصادی را دنبال می‌کنید، به احتمال زیاد با اصطلاح سیاست مالی آشنایی دارید. در این مقاله توضیحاتی درباره معنا و مفهوم، انواع آن، نحوه‌ی ایجاد و سایر عوامل مرتبط با آن بیان شده است.