مطالب مربوط به تگ پلتفرم ذخیره سازی بلاکچین

پلتفرم ذخیره سازی بلاکچین

معرفی جامع پنج پلتفرم برتر ذخیره سازی بلاکچین (بخش سوم)

از مهمترین ویژگی‌های بلاکچین‌‌ و فناوری دفترکل توزیع شده، میتوان به الگوریتم‌‌های اجماع (نحوه دستیابی شبکه به عنوان یک کل به یک تصمیم مشترک) و قراردادهای هوشمند (برای اجرای برنامه‌‌هایی که هر روز در این دنیای متمرکز استفاده می‌کنیم) اشاره…

معرفی جامع پنج پلتفرم برتر ذخیره سازی بلاکچین (بخش دوم)

از مهمترین ویژگی‌های بلاکچین‌‌ و فناوری دفترکل توزیع شده، میتوان به الگوریتم‌‌های اجماع (نحوه دستیابی شبکه به عنوان یک کل به یک تصمیم مشترک) و قراردادهای هوشمند (برای اجرای برنامه‌‌هایی که هر روز در این دنیای متمرکز استفاده می‌کنیم) اشاره…

معرفی جامع پنج پلتفرم برتر ذخیره سازی بلاکچین (بخش اول)

از مهمترین ویژگی‌های بلاکچین‌‌ و فناوری دفترکل توزیع شده، میتوان به الگوریتم‌‌های اجماع (نحوه دستیابی شبکه به عنوان یک کل به یک تصمیم مشترک) و قراردادهای هوشمند (برای اجرای برنامه‌‌هایی که هر روز در این دنیای متمرکز استفاده می‌کنیم) اشاره…