مطالب مربوط به تگ ویدیو خانه نوآوری

ویدیو خانه نوآوری

معرفی خانه نوآوری

تاحالا شده ایده یک بیزنس جذاب به ذهن شما خطور کند ولی بخاطر کمبود امکانات و حمایت های مالی از ارائه آن صرف نظر نمایید؟ از اجرایی بودن ایده خود چقدر اطمینان خاطر دارید؟ آیا به طور جدی روی یک بیزنس مستقل برای خودتان فکر کرده اید؟ اگر جزو آن…