مطالب مربوط به تگ رانت خواهی

رانت خواهی

سیاست‌های رانت خواهی (rent seeking)

هر دولتی که سیاست کینزی را اجرا می‌کند، اقتصاد را نیز بسادگی کینزی می‌کند. در نتیجه اقتصادی بوجود می آید که با صراحت اقدامات سخت دیکته شده از طریق فرضیات کینزی را اجرا می‌کند.