مطالب مربوط به تگ تحلیل عملکرد شرکت

تحلیل عملکرد شرکت

جریان وجوه نقد آزاد (FCF) چیست؟

جریان وجوه نقد آزاد بیانگر وجوه نقدی است که یک شرکت بعد از جریان‌های خروجی نقدی و برای پشتیبانی از عملیات و حفظ دارایی‌های سرمایه‌‌ای خود تولید می‌‌کند. برخلاف سود و درآمد خالص، جریان وجوه نقد آزاد یک پارامتر اندازه‌‌گیری سود‌‌آوری است که…

نسبت قیمت به درآمد پیشرو‌‌ (Forward P/E ) چیست؟

نسبت قیمت به درآمد پیشرو‌‌ (Forward P/E) نسخه‌ای از نسبت قیمت به درآمد (P/E) است که از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده برای محاسبه‌‌ی P/E استفاده می‌‌کند. در‌‌حالی‌‌که درآمدهای مورد استفاده در این فرمول تنها یک برآورد هستند، و به اندازه‌‌ی داده‌های…