مطالب مربوط به تگ اتاق پایای الکترونیک

اتاق پایای الکترونیک

 شبکه اتاق پایای الکترونیک (ACH)

شبکه‌ی اتاق پایاپای الکترونیک (ACH) بیش از ۲۵.۰۰۰ بانک و موسسه‌ي مالی را جهت جابجایی پول بین حساب‌ها، در سرتاسر کشور به یکدیگر متصل می‌کند. دو نوع تراکنش‌ ACH  اعتباری و ACH نقدی می‌توانند در این شبکه صورت بگیرند. در این مقاله مفهوم شبکه…