انتخاب رمز ارز
w
KW/h
$
%
سود خالص ماهانه

$ 0

0 تومان

jQuery: table pagination

محاسبه هزینه جریان نقدینگی

درآمد ماهانه                 

هزینه ماهانه جاری          

هزینه تجهیزات و استقرا    ماه ماه 0 ماه 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11
درآمد ماهانه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه جاری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه تجهیزات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص جریان نقدی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص‌جریان‌تجمعی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماه ماه 12 ماه 13 ماه 14 ماه 15 ماه 16 ماه 17 ماه 18 ماه 19 ماه 20 ماه 21 ماه 22 ماه 23
درآمد ماهانه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه جاری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه تجهیزات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص جریان نقدی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص‌جریان‌تجمعی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماه ماه 24 ماه 25 ماه 26 ماه 27 ماه 28 ماه 29 ماه 30 ماه 31 ماه 32 ماه 33 ماه 34 ماه 35
درآمد ماهانه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه جاری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه تجهیزات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص جریان نقدی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص‌جریان‌تجمعی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماه ماه 36 ماه 37 ماه 38 ماه 39 ماه 40 ماه 41 ماه 42 ماه 43 ماه 44 ماه 45 ماه 46 ماه 47
درآمد ماهانه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه جاری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه تجهیزات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص جریان نقدی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص‌جریان‌تجمعی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماه ماه 48 ماه 49 ماه 50 ماه 51 ماه 52 ماه 53 ماه 54 ماه 55 ماه 56 ماه 57 ماه 58 ماه 59
درآمد ماهانه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه جاری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هزینه تجهیزات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص جریان نقدی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خالص‌جریان‌تجمعی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0